Hoppa till innehåll

Hur fungerar tjänsten interim bolagsjurist?

Har ni ett prioriterat projekt, en anställd som nyligen sagt upp sig eller bara ett mer omfattande behov av juridisk rådgivning? Oavsett orsaken så kan bolagsjurist om konsult vara en bra lösning. Det är ett enkelt ett bra alterantiv till att anställa jurist eller täcka upp för en tillfällig vakans. Syftet med tjänsten är att ni på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt får kvalitativ och verksamhetsnära juridisk rådgivning av en jurist som känner både er och er verksamhet. Uppdragen tecknas med minst 8h/vecka och med en avtalstid om tre månader eller längre. Låter det intressant? Hör av dig så berättar vi mer och diskuterar hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.

Kan ni åta er uppdrag som dataskyddsombud?

Ja, det finns möjlighet att anlita oss som externt dataskyddsombud. Om ni är intresserade av det vänligen kontakta oss på info@ejuridik.com alternativt 0760-27 46 16 för vidare diskussion.

Kan man anlita er för granskning av bara ett avtal?

Ja, det går bra. Vi erbjuder även löpande rådgivning med fast pris per timme och som faktureras månadsvis.

Vi ska starta e-handel. Kan ni hjälpa mig med köpvillkor, integritetsmeddelande, granska webbplatsen osv?

Ja, det gör vi gärna. Vi granskar utformningen av er webbplats, köpvillkor, informationstexter om cookies, cookiebanner m.m. Det är minst sagt mycket som en e-handlare behöver ha koll på redan från start för att komma igång med sin verksamhet. Kontakta oss så berättar vi gärna om vad vi kan hjälpa er med.

Jag behöver hjälp med min hemsida – har ni någon paketlösning som passar för lite mindre företag?

Ja, vi har tagit fram paketlösningar inom dataskydd och e-handel som är särskilt anpassade för mindre företag. Kontakta oss så diskuterar vi era behov och hur vi kan hjälpa just er.

På vilka orter finns ni?

Vi har kontor i centrala Malmö och har möjlighet att sitta på plats hos kunder i Malmö/Lund och Köpenhamnsområdet. Som utgångspunkt sker i övrigt kontakt och rådgivning på distans – allt för en ökad tillgänglighet och möjlighet att erbjuda smarta juristertjänster till fler.

Kan alla anlita er för rådgivning?

Vi vänder oss endast till företagskunder.

FAQ GDPR

 1. Vad är GDPR?
  GDPR är en ofta förekommande förkortning av General Data Protection Regulation, det vill säga det engelska namnet på den EU-förordning som reglerar behandling av personuppgifter inom EU. På svenska kallas förordningen ofta även för Dataskyddsförordningen, men det är alltså samma lagstiftning som avses. GDPR trädde i kraft i maj 2018 och gäller som lag.

 2. Vilka rättigheter har en individ enligt GDPR?
  GDPR ger individer flera rättigheter, inklusive rätten att få tillgång till sina personuppgifter, rätten att korrigera felaktiga uppgifter, rätten att bli bortglömd (radering av uppgifter), rätten att begränsa behandlingen, rätten till dataportabilitet och rätten att invända mot behandlingen av sina uppgifter. Rättigheterna är dock inte absoluta i sin omfattning utan det finns begränsningar som även de framgår av GDPR. Exempelvis så innebär inte rätten till radering att en individ har rätt att få alla sina uppgifter hos ett företag raderade då de kan ha rätt att fortsätta behandla dem för vissa ändamål som åligger dem enligt lag, exempelvis bokföringsskyldighet.

 3. Vad är dataminimering enligt GDPR?
  Dataminimering är en princip inom GDPR som innebär att personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för det specifika ändamålet med behandlingen. Det innebär att man inte bör samla in mer uppgifter än vad som krävs för ändamålet och inte heller ska behålla dem längre än nödvändigt.

 4. Vad är en personuppgiftsincident enligt GDPR?
  En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident där personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörts, förlorats, ändrats, röjts eller obehörigen behandlats eller lämnats ut. Det kan exempelvis vara en situation där säkerheten kring personuppgifter har komprometterats. En personuppgiftsincident kan vara avsiktlig eller oavsiktlig och kan inkludera allt från cyberattacker och dataintrång till förlust eller stöld.

 5. Vilka är konsekvenserna av att inte följa GDPR?
  Konsekvenserna av att inte följa GDPR kan vara betydande. Tillsynsmyndigheter har befogenhet att utfärda varningar och sanktioner mot dem som bryter mot dataskyddslagstiftningen. Sanktionsavgifterna kan vara upp till 4% av den globala årsomsättningen eller upp till 20 miljoner euro, beroende på vilket belopp som är högst. Även i de fall sanktionsavgifter inte beslutas så kan konsekvenserna av att inte följa GDPR bli betydande då det kan skada verksamhetens förtroende på marknaden, hos kunder, investerare etc.

 6. Vilken myndigheter i Sverige är ansvarig tillsynsmyndighet?
  I Sverige är tillsynsmyndighet enligt GDPR Integritetsskyddsmyndigheten, ofta förkortad IMY. Tidigare hette myndigheten Datainspektionen. Vill du läsa mer om IMY och deras verksamhet kan du göra det på deras hemsida, imy.se

Vänligen observera att frågorna och svaren ovan är av allmän karaktär och att det krävs en närmare analys för att fullständig förståelse och tillämpning av GDPR i en specifik situation.

FAQ AVTALSGRANSKNING

 1. Varför är det viktigt att ta hjälp av jurist för att granska avtal?
  Att ta hjälp av en jurist vid granskning av avtal är viktigt av flera skäl. För det första har jurister kunskap inom avtalsrätt och kan identifiera juridiska risker som en lekman kan ha svårt att upptäcka. De kan även ge vägledning om hur man kan skydda och förstärka ens rättigheter och intressen genom att förhandla fram mer fördelaktiga villkor. En jurist kan också bidra till att säkerställa att avtalet är i enlighet med tillämplig lagstiftning och eventuella branschspecifika regler.
 2. Vilka aspekter vägs in vid avtalsgranskning?
  Vid granskning av ett avtal är det bl.a. viktigt att förstå avtalet i sin helhet. Man behöver man identifiera och reda ut eventuella oklarheter, tvetydigheter eller orimliga villkor. Man bör även jämföra avtalet med parternas överenskommelse och säkerställa att det är i linje med deras intentioner.
 3. Vilka är de vanligaste misstagen att undvika vid granskning av avtal?
  Några vanliga misstag att undvika vid granskning av avtal inkluderar att inte läsa avtalet noggrant och att inte förstå de rättsliga konsekvenserna av villkoren. Det är också viktigt att inte anta att standardmallar är lämpliga i alla situationer utan att anpassa dem efter specifika behov. Att inte ta hänsyn till tillämplig lagstiftning och att inte vara uppmärksam på tidsfrister eller eventuella fallgropar kan också vara problematiskt. Att anlita en erfaren jurist för att undvika dessa misstag och säkerställa en korrekt granskning av avtalet kan därför vara en god investering för verksamheten och dess framtid.

Vänligen observera att frågorna och svaren ovan är av allmän karaktär och att det krävs en närmare analys för att fullständig förståelse för rådgivning avseende ett avtal för en specifik situation.

Flexibelt och verksamhetsnära

Tveka inte att kontakta oss redan idag om ni vill få mer information om våra tjänster eller önskar få en offert.

eJURIDIK Sverige AB | Organisationsnummer: 559272-0600 | Bankgiro: 5562-1270 | Telefon: 0760-274616
E-post: info@ejuridik.com | Besöksadress: Föreningsgatan 26, 211 52 Malmö